UK Tutoring Services - Why IELTS is so important banner image

Business English in Phnom Penh
Corporate / Business English Tuition, Phnom Penh

Corporate English Training is also referred to as Business Training and sometimes to as Executive Training. Corporate training is also recognised and defined as Business Skills ( BES ) now by the British Council in a 48 hour regular course.


khmer Translation Flag

ការបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អាជីវកម្ម ហើយពេលខ្លះគេហៅថា ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកប្រតិបត្តិ។ ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ ហើយបច្ចប្បន្នត្រូវបានកំណត់ជាការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអាជីវកម្ម (BES) ដោយក្រុមប្រឹក្សាចក្រភព អង់គ្លេស នៅក្នុងវគ្គសិក្សាធម្មតាសម្រាប់រយៈពេល៤៨ម៉ោង។Phnom Penh UK Tutoring Services Staff


Phnom Penh Learning Business English

As we all know, English is the language of global business, technology and especially communications. Our corporate skills courses will educate you in many different aspects of business communication including sales negotiation, a confident telephone manner, grammar and vocabulary amongst others.khmer Translation Flag

យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថា អង់គ្លេសគឺជាភាសាអាជីវកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាសកល។ វគ្គសិក្សាជំនាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន នឹងអប់រំអ្នកក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗជាច្រើន នៃទំនាក់ទំនងផ្នែកអាជីវកម្ម រួមមានជំនាញនៃការចរចាដើម្បីលក់ទំនិញផលិតផលនិងសេវា ការនិយាយទូរស័ព្ទដោយជំនឿទុកចិត្ត វេយ្យាករណ៍ និងវាក្យស័ព្ទ ព្រមទាំងជំនាញផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។


Phnom Penh UK Tutoring Services Staff


Business English Skills

All certified UK Tutoring Services private English tutors develop a personalised educational tutoring schedule that is flexible to your business environment and needs. There are three levels of Corporate Training which are generally recognised and they are Intermediate, Upper-Intermediate and Advanced.


khmer Translation Flag

រាល់សេវាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស យូ.ខេ តាមផ្ទះដែលមានការបញ្ជាក់ទាំងអស់ គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ឯកជនជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីកាលវិភាគបង្រៀនផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចបត់បែនតាមបរិយាកាសអាជីវកម្ម និង តម្រូវការរបស់អ្នក។ ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមានបីកម្រិតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ហើយដែលកម្រិតទាំងបីនោះរួមមានៈ កម្រិតមធ្យម កម្រិតលើមធ្យម និងកម្រិតខ្ពស់។UKTS Hiring Teachers


A successful business starts with the knowledge and understanding of realistic communication.


khmer Translation Flag

អាជីវកម្មមួយដែលជោគជ័យចាប់ផ្តើមពីចំណេះ និងការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដ។Contact us today to discuss your personal educational programme / program or even plan!


Tesco LogoBIDC LogoCelliers Logo
Thorntons Acedemy USA
MCI Maine USA
Insworld Institute, Singapre

Contact Us Now* These fields are requiredUK Tutoring Services ensure we use secure email encryption to ensure emails do not get marked as spam or not delivered. We use SMPT delivery system using a secure web host dedicated server and Formspree for extra protection.Apply Online Now


* These fields are required.
Why Is Learning Business English So Important Nowadays?


Many international students are focusing more and more on learning Business English nowadays as it targets the ever-increasing demand from potential employees for their staff to have a firm understanding of the most commonly used language in the world of business - English.

Business English differs in many ways from General English as it specifically targets the corporate words and phrases used in everyday business. Irrelevant of which industry you are hoping to enter once your further education is complete, you will have to have a firm understanding of the vocabulary used in business and the working world in general.

You will learn all the necessary Business English skills to successfully conduct all those essential everyday working tasks such as business writing, corporate speaking skills, writing reports, attending meetings, delivering presentations, writing emails and answering the telephone.

No matter where you are based or what industry sector you choose, having a solid understanding of Business English will definitely further your career. Over the past 12 years, UK Tutoring Services Cambodia has assisted many businesses to train their staff in the basics of Business English. These business sectors have included the hospitality industry, the publishing sector, and the financial services industry too .

Please fill out one of the contact forms on this page and tell us how we can help you or your business grow by learning Business English.


English Is The Language Of Global BusinessAt UK Tutoring Services-Cambodia we teach the fundamental requirements that are needed to function in business in today's modern workplace. It is of paramount importance that the active corporate executive is proficient in the basic understanding of English business skills if they are going to run a successful company.

We run medium term courses for learners who need to quickly improve their business skills. Our corporate communication lessons include the essential elements to conduct business effectively and professionally. Our seminars and private lessons will help you to communicate in meetings, negotiation skills, telephone and basic presentation capabilities. These courses are specifically designed to help you build confidence and fluency in all of the above in the shortest possible time because we all know that time is money!

Our private corporate tuition and training classes and more importantly the role they will play in furthering your career will cover the following objectives that we will integrate into my classroom lessons for you and your colleagues:

 • Develop the theory of change and select suitable project intervention
 • Discriminate project hierarchy and its definitions
 • Form an effective logical framework
 • Develop project goals, objectives, outputs and activities
 • Write effective and successful funding proposals
 • Team building for proposal and development
 • Information gathering for ROI purposes
 • Decision-making at management level
 • General advice for strong proposal approaches
 • Project Description for development needs
 • Budget allocation for profit and loss projections

khmer Translation Flag


អង់គ្លេសគឺជាភាសាអាជីវកម្មជាសកល


សេវាកម្មបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមផ្ទះ យូ.ខេ កម្ពុជា យើងបង្រៀនតម្រូវការជាមូលដ្ឋាន ដែលត្រូវការ ចាំបាច់ដើម្បីបំពេញមុខងារអាជីវកម្មនៅកន្លែងធ្វើការសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ន។ វាមានសារៈសំខាន់ធំធេង ខ្លាំង ព្រោះថាអ្នកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនដែលសកម្មត្រូវមានជំនាញយល់ដឹងភាសាអង់គ្លេសផ្នែកអាជីវកម្មជា មូលដ្ឋានប្រសិនបើចង់ចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនឲ្យបានជោគជ័យ។

យើងមានរៀបចំវគ្គសិក្សារយៈពេលមធ្យម សម្រាប់អ្នកសិក្សាដែលត្រូវការកែលំអជំនាញភាសាអង់គ្លេសផ្នែកអាជីវកម្ម ឲ្យបានលឿន។ មេរៀនផ្នែក ជំនាញទំនាក់ទំនងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ រួមមានទាំងធាតុសំខាន់ៗដើម្បី ចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនឲ្យ មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ វគ្គសិក្ខាសាលា និងមេរៀនឯកជនរបស់យើងនឹងជួយ អ្នកឲ្យ ចេះទំនាក់ទំនងក្នុងការប្រជុំនានា ជំនាញចរចា ការនិយាយទូរស័ព្ទ និងសមត្ថភាពធ្វើបទបង្ហាញជាមូល ដ្ឋាន។ វគ្គទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសដើម្បីជួយអ្នកកសាងជំនឿទុកចិត្ត និងភាពស្ទាត់ជំនាញ លើជំនាញដែល រៀបរាប់ខាងលើ ក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាពេលវេលាគឺ ជាមាសប្រាក់!

ការបង្រៀនឯកជនតាមក្រុមហ៊ុន និងថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង ហើយសំខាន់ជាង នេះទៀតគឺតួនាទីដែល គេនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងការពង្រឹងការងារអាជីពរបស់អ្នក នឹងគ្របដណ្តប់គោលបំណង ដូចខាងក្រោម ដែលយើងនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នក និងសហការីរបស់អ្នក៖

 • យល់អំពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំគម្រោង និងការសរសេរសំណើ។
 • ស្វែងរកថវិកាសមស្របដែលសក្កិសមនឹងតម្រូវការនៃកម្មវិធីរបស់អង្គភាព។
 • រៀបចំបង្កើតទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ និងជ្រើសរើសអន្តរាគមន៍គម្រោងដែលសមស្រប។
 • ញែកឋានានុក្រមគម្រោង និងនិយមន័យ។
 • បង្កើតក្របខណ្ឌតក្កនុលោមដែលមានប្រសិទ្ធភាព។
 • បង្កើតទិសដៅ គោលបំណង លទ្ធផល និងសកម្មភាពគម្រោង។
 • សរសេរសំណើថវិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជោគជ័យ។
 • ការកសាងក្រុម សម្រាប់សំណើ និងការអភិវឌ្ឍន៍។
 • ប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងផលដែលបានពីការវិនិយោគ។
 • ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
 • ពិគ្រោះយោបល់ទូទៅសម្រាប់វិធីសាស្រ្តរៀបចំសំណើរឹងមាំ។
 • ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោងសម្រាប់តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍។
 • ការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ព្យាករណ៍ចំណេញ និងខាត។Apply Online Now


* These fields are required.
See our Latest Google Reviews

UKTS Google Reviews